บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.

รูปภาพ
ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรสราญ สีกู่กา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพ