ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรสราญ สีกู่กา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดเห็น