บทความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.

รูปภาพ
ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรสราญ สีกู่กา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 ตามคำสั่ง มก. 2696/2564 ลว. 17 ธ.ค. 64

รูปภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธี การสมดี

รูปภาพ
รูปภาพ